تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۵
هفتـه جـاری صحنـه تحـولات نظامـی و سیاسـی در سـطح منطقـه ای بـود کـه بلینکـن و ویلیـام برنـز بـه سرزمیـن هـای اشـغالی و برخـی کشـورهای منطقـه سـفر کردنـد و در عرصـه میدانـی نیـز همچنـان درگـیری هـا بیـن رزمنـدگان مقاومـت و صهیونیسـت هـا در جریـان اسـت.
بررسی آخرین تحولات میدانی در فلسطین اشغالی
به گزارش خبر24، تشـدید حـملات هوایـی اسـرائیل بـه غـزه در هفتـه جـاری نمـود بیشـتری داشـت کـه البتـه در ایـن هفتـه و هفتـه گذشـته تمرکـز حـملات هوایـی اسـرائیل بـر روی زدن زیرسـاخت هـا و نابـودی بخـش هـای خدماتـی همچـون بیمارسـتان هـا بـود.

تحولات میدانی در غزه
ارتـش رژیـم اشـغالگر همچنـان حمـلات زمینـی خـود را بـر روی محـور شـمال غربـی کـه بـا دریـا ارتبـاط دارد و یـک منطقـه سـاحلی اسـت قـرار داده اسـت و پیشـروی هایـی نیـز در ایـن منطقـه صـورت داده، امـا بحـث تکمیـل محاصـره غـزه همچنـان منتفی اسـت و این یک سناریوسـازی توسـط صهیونیسـت ها در جهت دستاوردسـازی نظامی اسـت. همچنان صهیونیسـت هـا در رسـیدن بـه نواحـی شـهری عاجـز هسـتند و پیشـروی آنهـا بیشـتر در مناطـق سـاحلی بـوده اسـت کـه ایـن امـر مزیـت نظامـی محسـوب مـی شـود. زیـرا ایـن رژیـم براسـاس حمـلات هوایـی و دریایـی توانسـته کـه پیشـروی هایـی داشـته باشـد و هیـچ پیشـروی نظامـی و زمینـی نداشـته اسـت.
در ابعـاد نظامـی، درگیریهـا میـان گروه های مقاومت فلسـطین و نیروهای ارتش رژیم صهیونیسـتی در داخل نوار غزه ادامه دارد. ارتـش رژیـم صهیونیسـتی پیش روی هایی در شـمال شـهر غـزه انجـام داده اسـت؛ ولـی میـزان ایـن پیش روی ها محـدود اسـت و گـروه هـای فلسـطینی بـه شـدت در برابـر حمـلات رژیـم صهیونیسـتی مقاومـت  میکننـد و حمـلات آن هـا را دفـع مـی کننـد. در ایـن راسـتا  گردانهـای  عزالدین قسام(شـاخه نظامـی حمـاس) در نزدیکـی اردوگاه الشـاطی در  بیتلاهیـه موفـق بـه توقـف پیشـروی ارتـش دشـمن شـده انـد. همچنیـن گـروه های مقاومـت با شـلیک راکت های ضدتانـک به سـمت خودروهای زرهـی ارتـش اسـرائیل در جنـوب شـرقی محلـه زیتـون سـعی کردنـد پیشـروی آنـان بـه سـمت  تل الحـوا را متوقـف کننـد.

ارتـش رژیـم صهیونیسـتی درصـدد تصـرف محدوده ای میانـی در نـوار غـزه بـرای تکمیـل محاصـره بخـش شـمالی اسـت. در محـور بیـت حانـون تغییـر خاصـی در نقشـه میدانـی به وجـود نیامـده اسـت و  درگیری هـا در داخل بیت حانـون ادامـه دارد. در محـور شـمال شـهر غـزه، نیروهـای رژیـم صهیونیسـتی بـا پیشـروی در امتـداد خـط سـاحلی بـه نزدیکـی محله الشـاطی رسـیده انـد. همچنیـن درگیریهـا در محله هـای التـوام، السـلاطین، الکرامـه و در نزدیکـی شـیخ رضـوان ادامـه دارد. در محـور جنـوب شـهر غـزه، رژیـم صهیونیسـتی در سـمت خیابـان الرشـید و خـط سـاحلی، بـه مقـدار محـدود و کـم، مناطـق تحـت تصـرف خـود را افزایـش داده اسـت. در ایـن محـور  درگیری هـا در جنـوب  محله هـای  تلالهـوا و شـیخ العجلیـن و همچنیـن بخشهایـی از غـرب منطقـه الزیتـون ادامـه دارد.

ارتـش رژیـم صهیونیسـتی به صـورت کلـی بـرای جلوگیـری از تلفـات انسـانی تـا حـد بسـیار زیـادی بـه تانکهـا و خودروهـای زرهـی متوسـل شـده اسـت و نبـود نیـروی پیـاده نظـام کافـی در کنـار خودروهـای زرهـی کار پیشـروی در مناطـق شـهری را بسـیار سـخت کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل، تانکهـا و خودروهـای زرهـی رژیـم صهیونیسـتی به صـورت مـداوم در کمیـن مبـارزان فلسـطینی گرفتـار  می شـوند و ارتـش اسـرائیل متحمـل خسـارات زرهـی فـراوان شـده اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت از زمـان آغـاز تجـاوز زمینـی رژیـم اشـغالگر اسـرائیل بـه غـزه تاکنـون ۹۷ تانـک و خـودرو زرهـی اسـرائیلی بـه دسـت مبـارزان فلسـطینی نابـود شـده و یـا دچـار آسـیب جـدی شـده انـد و ایـن ارقـام درحالـی اسـت کـه جنـگ شـهری هنـوز در همـه محورها فعـال نشـده اسـت. در محـور جنـوب نـوار غـزه و مناطـق اطـراف خـان یونـس پیشـروی خاصـی صـورت نگرفتـه اسـت.

مقاومـت اسـلامی در عـراق نیـز اعـلام کـرد، رزمنـدگان مقاومـت ۴ پایـگاه نظامـی آمریکایـی را مـورد حملـه قـرار دادنـد. 3 بـار پایـگاه عین الاسـد در غـرب عـراق مـورد هـدف قـرار گرفتـه و پایگاه هـای اشـغالگران آمریکایـی در نزدیـک فـرودگاه اربیـل در شـمال عـراق، پایـگاه تـل البیـدر در شـمال سـوریه و تنـف در جنـوب سـوریه نیـز هـر کـدام یـک بـار هـدف موشـک هـای مقاومـت قـرار  گرفته انـد. در ایـن خصـوص نیـز وزارت دفـاع آمریـکا اعـلام کـرد کـه از روز ۱۷ اکتبـر تـا بـه امـروز دسـت کـم ۳۸ بـار بـه نیروهـا و پایگاه هـای ایـن کشـور در عـراق و سـوریه حملـه شـده اسـت. بـر اسـاس برخـی از گزارش هـا دستکم ۴۶ نظامـی آمریکایـی در ایـن حمـلات مجـروح شـدند.
در جبهـه شـمالی درگیری هـای توپخانـه ای و موشـکی بیـن حـزب الله و رژیـم صهیونیسـتی ادامـه دارد و تغییـر خاصـی در خطـوط تمـاس ایجـاد نشـده اسـت. حـزب الله بـا اسـتفاده از آتـش توپخانـه و موشـک های ضـد زره، مواضـع و تجهیـزات رژیـم صهیونیسـتی در پست های مـرزی و شـهرک های اشـغالی را مـورد هـدف قـرار داد. رژیـم صهیونیسـتی نیـز بـا اسـتفاده از توپخانـه و جنگنده هـا مواضـع حـزب الله و مناطـق مختلـف جنـوب لبنـان را بمبـاران می کنـد .

دلایل تاکید اسرائیل بر تقسیم غزه
ارتـش رژیـم صهیونیسـتی اعـلام کـرد کـه غـزه بـه دو بخـش شـمال و جنـوب تقسـیم شـده اسـت. در رابطـه بـا بحـث تقسـیم غـزه بـه دو بخـش و برنامـه هـای بعـد از قطـع شـمال و جنـوب غـزه نکاتـی قابـل تامـل اسـت:

۱. صهیونیسـت هـا بـه دنبـال آن هسـتند کـه بـا جدایـی جنـوب و شـمال غـزه بـه طـور جداگانـه بـه عملیـات در مناطـق شـمالی غـزه ادامـه دهنـد. زیـرا معتقدنـد اکثریـت اسـرا و تونـل هـای حمـاس در ایـن منطقه هسـتند.

۲. در گام دوم بـه دنبـال ایجـاد یـک منطقـه حائـل بیـن جنـوب و شـمال غـزه هسـتند و بـا ایـن اقـدام سـعی دارنـد کـه منطقه حائلـی بیـن غـزه و شـهرک هـای صهیونیسـت نشـین ایجـاد کننـد تـا بعـد از ایـن شـاهد وقـوع عملیـات هـای مثـل ۷ اکتبـر نباشند.

۳. در گام سـوم بـه دنبـال تجمیـع مـردم غـزه در جنـوب و تشـدید فشـارها بـر آنهـا اسـت تـا از ایـن طریـق شـرایط کـوچ اجبـاری آنهـا را فراهـم کنـد. هرچنـد آمریـکا نسـبت بـه مسـاله کـوچ مـردم مناطـق جنوبـی واکنـش نشـان داده امـا خـود آمریکایـی هـا مبـدع ایـن طـرح بودنـد و ایـن بیشـتر یـک بـازی تبلیغاتـی اسـت.

۴. جنـگ در جنـوب غـزه بـرای صهیونیسـت هـا بـه دلایـل متراکـم بـودن سـاختمان هـا بـه مراتـب سـخت تـر از شـمال غـزه اسـت و بـه همیـن دلیـل تمرکـز عملیاتـی صهیونیسـت هـا نیـز بـر روی مناطـق شـمالی قـرار گرفتـه اسـت .

اهداف سفرهای مقامات آمریکا به منطقه
۱. براسـاس اعـلام رسـانه هـای صهیونیسـتی بلینکـن بـا یـک طـرح 5 بنـدی کـه شـامل؛ آتـش بـس موقـت ۱2 سـاعته در طـول روز، ورود کمـک هـای بشردوسـتانه و سـوخت بـه غـزه، خـروج اسـرای دوتابعیتـی بـه ویـژه اسـرای آمریـکایی، تـردد بیـن شـمال و جنـوب غـزه فقـط بـا خودروهـای آنـروا و ورود 50 هـزار لیتـر سـوخت بـه نـوار غـزه از طریـق گـذرگاه رفـح مـی شـود.

۲. طـرح آمریکایـی هـا براسـاس همـان طـرح ۷ بنـدی بایـدن اسـت کـه در آن نیـز بـر روی مسـاله اسـرا و آزادی اسـرای خارجـی تاکیـد شـده بـود. امـا ایـن طـرح بـا طـرح بایـدن تفاوتـی کـه داشـت در بحـث قیمومیـت غـزه در طـرح بایـدن و عـدم ارائـه ایـن بحـث در ایـن طـرح اسـت کـه ایـن بـار آمریکایـی هـا کل طـرح خـود را در بحـث آتـش بـس و آزادی اسـرا بـه کار بـرده انـد.

۳. گـزاره ای کـه آمریکایـی هـا بـر روی آن تاکیـد دارنـد بحـث اسـرا اسـت. ایـن موضـوع از آن جهـت مهـم اسـت کـه آمریکایـی هـا قصـد دارنـد بـا ارائـه طـرح هـای مختلـف اسـرای خـود را آزاد کننـد و بعـد از آن دوبـاره اقدامـات خـود را بـا همراهـی صهیونیسـت هـا علیـه حمـاس در غـزه تشـدید کننـد. ایـن سـناریو همـان موضوعـی اسـت کـه آمریکایـی هـا از روز اول بـه دنبـال آن بـوده انـد و تمـام طـرح هـای خـود را بـر پایـه همیـن آزادسـازی اسـرا و کـوچ آوارگان قـرار داده انـد.

۴. باتوجـه بـه اجمـاع جهانـی کـه امـروزه در بحـث جنایـت هـای رژیـم صهیونیسـتی در سـطح دنیـا شـکل گرفتـه اسـت، آمریـکا بـه دنبـال آن اسـت کـه یـک چهـره انسـان دوسـتانه! بـا بحـث همیـن تحویـل سـوخت و.. از خـود نشـان دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه سـلاح هـای مـورد اسـتفاده صهیوینسـت هـا علیـه مـردم غـزه بیشـتر توسـط آمریـکا تامیـن مـی شـود.

۵. باتوجـه بـه طـرح هـای پیشـنهادی کـه عمومـا نیـز یـک طرفـه و در جهـت حمایـت از اسـرائیل اسـت، آمریکایـی هـا بـه دنبـال آن هسـتند کـه حمـاس را مقصـر عـدم آتـش بـس و ادامـه جنـگ عنـوان کننـد.

در ایـن راسـتا روزنامـه واشـنگتن تایمـز با اشـاره به شکسـت مأموریت منطقه ای بلینکـن در کاهش تنشها نوشـت: «بلینکن در مذاکـرات خـود بـا بی توجهـی بـه کشـتار مـردم غزه صرفـا در تکاپـوی آزادی گروگانـان اسـرائیلی- آمریکایی بـود. وزیر خارجه آمریـکا در دیدارهـای خـود بـا سـران کشـورهای منطقـه صرفـا بـه موضـوع آزادی گروگانـان اسـرائیلی و بـه ویـژه آمریکایـی نـزد حمـاس بسـنده کـرد و در رایزنی هـای فشـرده خـود توجهـی بـه هـزاران جـان باختـه فلسـطینی ناشـی از حمـلات اسـرائیل نداشـت.» 

همچنیـن «جـان کربـی» مقـام کاخ سـفید درخصـوص جنـگ غـزه گفتـه اسـت: « مـا از نسل کشـی در غـزه حمایـت نمی کنیـم؛ امـا از نظـر مـا چنیـن چیـزی رخ نمی دهـد و بـا ایـن توصیـف موافـق نیسـتیم. آتش بـس دائمـی در نـوار غـزه صحیـح نیسـت، امـا وقفه هـای تاکتیکـی در جنـگ غـزه بایـد در نظـر گرفته شـود و ما می خواهیـم ایـن کار را ادامه دهیم. هزاران کشـته در غـزه وجـود دارد و مـا از اسـرائیلی ها میخواهیـم بـرای کاهـش تلفـات غیرنظامـی مراقـب و هوشـیار باشـند.» در نهایـت بایـد گفـت کـه ایـن بـازی دوگانـه آمریکایی هـا در راسـتای آزادسـازی گـروگان هـای در دسـت حمـاس در قالـب آتـش بـس هـای موقـت و در نهایـت حملـه سـنگین و بـدون دغدغـه بـه گـروه هـای مقاومـت فلسـطین، بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود اسـت.

دلیل اصلی سفر بلینکن صرف نظر از طرح های سیاسی به دو دلیل مهم بوده است:

برخـی هـا معتقدنـد کـه وی پیامـی بـه گـروه هـای مقاومـت در عـراق داده کـه آمریـکا در صـورت حملـه بـه پایـگاه هـای آن دیگـر سـاکت نخواهـد مانـد و جـواب گـروه هـای مقاومـت را خواهـد داد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سـودانی نیـز بـه ایـران سـفر کـرد و حامـل پیـام آمریکایـی هـا بـرای ایـران بـوده اسـت.
     بلینکـن بـا سـفر بـه کشـورهای مختلـف بـه ویـژه ترکیـه و عـراق بـه دنبـال آن اسـت کـه صحنـه عرصـه سیاسـی را براسـاس پیشـنهادی خـود پیـش ببـرد کـه مهمتریـن آن نیـز طـرح امنیتـی غـزه اسـت کـه براسـاس سـخنان نتانیاهـو امنیت ایـن منطقه در اختیـار صهیونیسـت هـا یـا نهایتـا کشـورهای منطقـه و تشـکیلات خودگـردان قـرار بگیـرد.

در همیـن حـال ویلیـام برنـز، رئیـس سـیا نیـز سـفری بـه سـرزمین هـای اشـغالی داشـته کـه بـا دیویـد بارنیـا، رئیـس سـازمان موسـاد دیدارهایـی داشـته اسـت. دلایـل سـفر برنـز مـوارد ذیـل بـوده اسـت: آمریکا در ابعاد اطلاعاتی از این به بعد کمک های فراوانی به این رژیم خواهد کرد که نمونه بارز آن ترور سه نفر از اعضای گروه های فلسطینی در کرانه باختری بود که اولین کمک اطلاعاتی آمریکا به این رژیم در سفر برنز به سرزمین های اشغالی بود.

احتمـال دارد کـه آمریـکا بـا همـکاری اسـرائیل بـه دنبـال طـرح ریـزی برخـی عملیـات هـای اطلاعاتـی در سـطح منطقـه باشـند. ایـن بـه معنـای تهدیـدی انگاشـتن وضعیـت منطقـه نیسـت. بـه گونـه ای کـه برخـی هـا اسـتدلال مـی کننـد کـه سـفر مقامـات آمریکایـی در جهـت اقـدام گسـترده ای در منطقـه اسـت. ایـن گـزاره بنابـر موضـع گیـری مقامـات آمریکایـی بعیـد اسـت. زیـرا خـود آمریکایـی هـا بارهـا اعـلام کـرده انـد کـه بـه دنبـال تشـدید و توسـعه تنـش در سـطح منطقـه نیسـتند و بـه همیـن خاطـر بعیـد اسـت کـه اقدامـی در جهـت توسـعه تنـش انجـام دهنـد. احتمـال دارد کـه آمریکایـی هـا اقدامـات محـدودی در سـطح منطقـه انجـام دهنـد، امـا اینکـه بـه یـک کشـور حملـه گسـترده انجـام دهنـد و یـا اینکـه علیـه ایـران اقدامـی انجـام دهنـد، ایـن امـر محـال اسـت. زیـرا از یـک سـو شـرایط منطقـه اجـازه ی چنیـن شـرایطی را نمـی دهـد و از یـک سـوی دیگـر سیاسـت آمریـکا مبنـی بـر آرام سـازی منطقـه اسـت.

برنـز بـه دنبـال آن اسـت کـه شـرایط امنیتـی منطقـه را بـه نفـع صهیونیسـت هـا و حتـی خـود آمریکایـی هـا تغییـر دهـد و همـکاری اطلاعاتـی کـه آمریـکا بـا  برخـی کشـورهای عربـی نیـز دارد، نشـات گرفتـه از ایـن مسـاله اسـت.

وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی

در بحث وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی دو مولفه بیش از همه مشهودتر است:

اول؛ وضعیـت نتانیاهـو: 
براسـاس آخریـن نظرسـنجی منتشرشـده در سرزمیـن هـای اشـغالی ۴۴ درصـد از شـهرک نشـینان نتانیاهـو را مقصـر شکسـت اخیـر در طوفـان الاقصـی مـی داننـد و معتقدنـد وی عامـل اصلـی وضعیـت کنونـی بـوده اسـت .همچنیـن چـیزی نزدیـک بـه 65 درصـد اعلام کـرده انـد کـه نتانیاهـو بایـد از سـمت نخسـت وزیری اسـتعفا دهـد. ایـن وضعیت در کنـار انتقـاد برخـی شـخصیت هـای سیاسـی همچـون لاپیـد از آینـده جنـگ و عـدم پیروزی در آن منجـر بـه ایـن شـده کـه نتانیاهـو در ایـن جنـگ تنهـا بمانـد. حتـی برخـی خبرهـا منتشـر شـد کـه آمریکایـی هـا بـه نتانیاهـواعلام کرده انـد جنـگ را زودتر تمـام کنـد و آمریکایـی هـا بـه دنبـال آینـده سیاسـی بـدون نتانیاهـو در سرزمیـن هـای اشـغالی هسـتند. ایـن نکتـه کـه دولـت فعلـی آمریـکا روابـط خوبـی بـا صهیونیسـت هـا نـدارد، درسـت و صحیـح اسـت امـا ایـن مسـاله کـه آمریـکا اعلام کـرده کـه جنـگ زودتـر بـه پایـان برسـد یـک گـزاره رسـانه ای اسـت. زیـرا خـود آمریکایـی هـا بارهـا اعلام کـرده انـد کـه مخالـف آتـش بـس و توقـف جنـگ هسـتند. ایـن همـان سـخنان نتانیاهـو اسـت کـه اعلام کـرد مخالـف جنـگ اسـت. در بحـث عـدم پایـان جنـگ سیاسـت دولـت فعلـی آمریـکا و نتانیاهـو در یـک مسـیر قـرار دارد.

دوم؛ اعتــراض هــای داخلــی:
 وضعیــت اعتــراض هــا علیــه نتانیاهــو و سیاســت هــای وی در بحــث آزادی اســرا مــورد انتقــاد خانـواده هـای اسـرا قـرار گرفتـه و بـه همیـن دلیـل اعتـراض هایـی علیـه وی انجـام مـی دهنـد. زیـرا سیاسـت نتانیاهـو مبنـی بر آزادی یـک طـرف اسـرا بـدون توقـف جنـگ و آتـش بـس اسـت و همیـن امـر تاکنـون مـورد موافـق قـرار نگرفتـه اسـت. کشـته شـدن 60 نفـر از اسـرا نیـز مزیـد برعلـت شـده و خانـواده هـای آنهـا اعتقـاد بـه پایـان جنـگ دارنـد. امـا نتانیاهـو بـه دنبـال آن اسـت کـه بـازی بـرد- باخـت را در پیـش بگیـرد. یعنـی اسـرا را در مقابـل هیـچ امتیـازی آزاد کنـد و سـپس حمالت همـه جانبه ای را بعـد از آزادسـازی اسـرا علیـه نـوار غـزه انجـام دهـد. 

ارزیابی نهایی وضعیـت میدانـی جنـگ در غـزه حالـت فرسایشـی بـه خـود گرفتـه اسـت و صهیونیسـت هـا در ابعـاد نظامـی بـه دسـتاورد خاصـی نرسـیده انـد. همیـن امـر منجـر بـه یـک جنـگ فرسایشـی شـده اسـت. همچنیـن بسـیاری از تحلیلگـران صهیونیسـتی اعـام کـرده انـد کـه جنـگ در غـزه جنـگ در زیرزمیـن اسـت نـه سـطح زمیـن. بـه همیـن منظـور تمـام تـوان خـود را بـر روی مسـاله شناسـایی قـرار داده انـد و تاکنـون نیـز موفـق نبـوده انـد. در عرصـه سیاسـی آمریـکا بـه دنبـال به دسـت گرفتـن عرصه سیاسـت از طریـق عرصـه میـدان اسـت و مترصـد اتمـام جنـگ از طریـق وضعیـت هـای سیاسـی اسـت.

انتهای پیام/
24-news.ir/vdcgnq9qqak9tu4.rpra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما